“Kinh tế xã hội chủ nghĩa”: Marx, Lenin, Stalin và… Việt Nam

Trần Hải Hạc (Trường đại học Paris 13) trả lời phỏng vấn của Hồ Thị Hoà (Trường đại học tự do Bruxelles) trong khuôn khổ báo cáo về “các nước xã hội chủ nghĩa từ sau năm 1991”

“KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”:

MARX, LENIN, STALIN… VÀ VIỆT NAM

Trần Hải Hạc (1945-)

TRẦN HẢI HẠC
trả lời phỏng vấn của Hồ Thị Hoà

Diễn Đàn đăng dưới đây bài phỏng vấn Trần Hải Hạc, trường Đại học Paris 13, tác giả cuốn Relire Le Capital – Marx, critique de l’économie politique et objet de la critique de l’économie politique (nxb Page Deux, 2003). … Cuộc phỏng vấn do Hồ Thị Hoà thực hiện trong khuôn khổ báo cáo “Các nước xã hội chủ nghĩa sau năm 1991”, Université Libre de Bruxelles.

BẢN TIẾNG PHÁP: version françasie

Thưa giáo sư, từ sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và đặc biệt là sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, Liên Xô và nhiều nước theo chủ nghĩa xã hội đã chọn học thuyết Mác-Lê làm nền tảng xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá của mình. Như vậy, có thể nói là tồn tại một mô hình lý thuyết hoàn chỉnh của Marx và Lenin về kinh tế hay không? Mô hình ấy được khái quát bằng những luận điểm chính như thế nào? Tiếp tục đọc

Advertisements